ⓘ Yoshisuke Satake

                                     

ⓘ Yoshisuke Satake

  • 1985. Nihon no yasei shokubutsu: Sōhon. Ed. Heibonsha. 903 pp.
  • 1963. Nishi-Irian ki: Nyūginia no jinen to seikatsu. Ed. Hirokawa Shoten. 370 pp.
  • takenoshin Nakai, masaji Honda, yoshisuke Satake, masao Kitagawa.1936. Index floræ jeholensis cum appendice: Plantæ novæ vel minus cognitæ ex Manshuria. Report, Scientific expedition to Manchoukuo 1st, 1933. Ed. University press. 108 pp.
  • takenoshin Nakai, masaji Honda, masao Kitagawa, yoshisuke Satake. 1936. Plantae novae vel minus cognitae ex Manshuriae. 108 pp.
  • 1940. A revision of the Japanese Eriocaulon. Ed. Tokyo Science Museum. 70 pp.